Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     130/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 03/37 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot és 6 ellenszavazattal elutasította a határozati javaslat  „A” variációját, mely szerint a képviselő-testület elfogadva a vételi ajánlatot és ajánlati árat felhatalmazta volna a polgármestert szerződéskötésre.

 

      Határidő:    azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző