Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 19-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

                       130/2014. (VI.19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 19-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el         

 

1)   Tájékoztató a földbérleti pályázatok elbírálása után kialakult helyzet megoldási lehetőségeiről

          Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

  Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző