Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

130/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta polgármesteri hivatal dolgozói számára egyhavi jutalom megállapítására vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és a hivatali munkát segítő önkormányzati közalkalmazott részére egyhavi bruttó illetménynek megfelelő jutalomkeretet biztosít.

2.      A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott jutalomkeret költségvetési előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja.

3.      A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló jegyzőt és polgármestert, hogy a jutalomkeret felosztásáról és annak kifizetéséről gondoskodjon.

 

                  Határidő:             2015. június 15.

                  Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző