Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

     131/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása során - a 0248/4-17 hrsz-ú földrészletek  tekintetében - felülvizsgálta a településszerkezet és szabályozás módosításának keretében a terület-felhasználási változásokra korábban tett módosítási indítványát, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 0248/4-17 hrsz-ú földrészletek területi besorolásának módosítási szándékától eláll abban az esetben, amennyiben az ingatlanok tulajdonosaival 2009. július 15. napjáig nem sikerül településrendezési szerződésben rögzíteni a határozattal érintett területre vonatkozó olyan jövőbeli használati szándékot, mely indokolja az övezeti besorolás módosításának szükségességét.

 

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző