Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 131/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település forgalomtechnikai övezeti lehatárolására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a település közútjai állagának védelme érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a határozat mellékletét képező helyszínrajzon rögzítettek szerint határozza meg a település területén érvényes forgalmi rendet.

2.      A Képviselő-testület a helyszínrajznak megfelelően lakó- pihenő övezeteket jelöl ki és a „lakó- pihenő övezet”, „lakó- pihenő övezet vége” elnevezésű jelzőtábla kihelyezését hagyja jóvá.

3.      A Képviselő-testület a helyszínrajznak megfelelően 30 km/h sebesség meghatározással korlátozott sebességű övezeteket jelöl ki és a „korlátozott sebességű övezet” és „korlátozott sebességű övezet vége” elnevezésű jelzőtábla kihelyezését hagyja jóvá.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelzőtáblák kihelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző