Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 19-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

131/2014. (VI. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a földbérleti pályázatok elbírálása után kialakult helyzet megoldási lehetőségeiről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzat nevében támogató nyilatkozatával továbbítson egy, a Hunland Farm Kft. dolgozói által kezdeményezett felülvizsgálati kérelmet, melyben a kérelmezők a döntési folyamat felülvizsgálatát kérik a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Elnökétől.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző