Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

132/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli beszámolóját és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület – figyelembe véve a gazdasági társaság felügyelő bizottságának véleményét és a könyvvizsgálói jelentést – a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli beszámolóját elfogadta.
  2. A képviselő-testület utasítja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével tegye közzé.

 

Határidő:    az 1. pont tekintetében azonnali.

                   a 2. pont tekintetében 2015. május 31.

Felelős:       a 2. pont tekintetében Kiss Tibor ügyvezető

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző