Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     133/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.       Javaslat a tervezett útfelújítás, fejlesztés közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadására.

2.      Javaslat a beruházási hitelszerződés ajánlattételi felhívásának elfogadására.

3.      Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának javítására.

4.      Javaslat a TOPIL Bt-vel tervezett megbízási szerződés jóváhagyására.

5.      Javaslat a TEUT pályázat előkészítése során hozott határozatok módosítására.

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző