Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     133/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 490/1 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat alapján készült előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Lenkovics László gombai lakos által tett vételi ajánlat visszavonását tudomásul vette.

 

 

A határozat végrehajtást nem igényel

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző