Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

133/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község egészségügyi ellátásáról szóló valamennyi beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben közreműködő szolgáltatóknak a településen végzett munkáért.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

 

Határidő: 2014. július 11.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző