Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 133/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baráth Temetkezés Kft-vel érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás önkormányzat képviseletében történő aláírására.

 

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltató képviselőjét tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. június 30.  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző