Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     134/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a beruházási hitelszerződés megkötésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület a község fejlesztési célú beruházásainak megvalósítása érdekében történő 200 millió forint összegű hitel felvételét biztosító nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert az ajánlati felhívás közzétételére, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző