Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

134/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztemető tereprendezési munkáira vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemető tereprendezési munkálatait a Laczkó Team Kft-től megrendelje.

2.      A Képviselő-testület a 1. pontban meghatározott munkálatok költségvetési fedezetét bruttó 375.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére biztosítja.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt  előirányzatainak szükséges módosításáról intézkedjen.

 

Határidő:             2010. július 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző