Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

     134/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. június 28-i nyilvános ülésén megtárgyalta a Fehér Gyolcs Alapítvány önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a kikötéssel járul hozzá ahhoz, hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány (1035 Budapest, Laktanya u. 35.) Gomba község közigazgatási területén szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtást végezzen, hogy hozzájáruló nyilatkozatát 2012. szeptember 30-ig felülvizsgálja.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről a Fehér Gyolcs Alapítványt tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző