Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 134/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatóval és a Gombai Református Egyházközséggel kötendő háromoldalú megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baráth Temetkezés Kft-vel és a Gombai Református Egyházközséggel a gombai temetők fenntartására vonatkozó háromoldalú megállapodást a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás önkormányzat képviseletében történő aláírására.

 

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltató képviselőjét, valamint a Gombai Református Egyházközség Presbitériumát tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. június 30.  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző