Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

135/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázatra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtsa be Gomba Község Önkormányzatának pályázatát az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú pályázati kiírás alapján.

2.      A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 33.765.886,- Ft önerőt az EU Önerő Alapra történő pályázással biztosítja.

 

 

Határidő:             2010. október 4.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző