Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     135/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet HÉSZ előírásainak betartása érdekében tervezett intézkedéseiről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület – tekintettel a helyi jogszabály hatályba lépése óta eltelt több mint 9 évre – nem fogadta el a Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet által a Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti székhelyen lévő géppark, üzemanyagtöltő berendezés és raktár felszámolására és külterületre költöztetésére meghatározott 2014. április 30-i határidőt.

2.      A Képviselő-testület a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésében rögzített előírások érvényesítésére – méltányosságból, a kiköltözés megkezdése esetén – 2013. december 31. határidőt biztosít.

3.      Célirányos pályázat esetén az önkormányzat kész támogató nyilatkozattal elősegíteni a támogatás megszerzését.

4.      A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezetet tájékoztassa.

 

 

Határidő:             2012. július 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző