Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

135/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató keretében a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. alapítójaként a gazdasági társaság törzstőkéjét 3 millió forinttal megemeli.

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstőke emelés miatt szükséges alapító okirat módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző