Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

135/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendeletalkotási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért a közterületi térfigyelő rendszer működésére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő rögzítésével.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendőrséggel történő megállapodás tervezetének véleményezése érdekében keresse meg a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, valamint a napirendi pont keretében előterjesztett dokumentumok megküldésével keresse meg a Pest Megyei Kormányhivatalt azok előzetes normakontrollnak elvégzése érdekében.

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző