Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     136/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község úthálózatának felújítási, fejlesztési munkáira kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület a község úthálózatának felújítási, fejlesztési munkáira a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadta el a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

2.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert az ajánlati felhívás közzétételére, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző