Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

136/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázat forrásbiztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján elkészült pályázat önerejének biztosítása érdekében az EU Önerő Alaphoz pályázatot nyújt be.  

2.    A Képviselő-testület - amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból - a szükséges önerőt más módon biztosítani fogja.

 

Határidő:             2010. október 4.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző