Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     136/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat céltartalékban lévő pénzeszközének további felhasználására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - a folyamatban lévő beruházásokra tekintettel, a biztonságos gazdálkodás érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a számlavezető Pátria Takarékszövetkezettel egyedi ajánlat alapján, kedvezményes konstrukció keretén belül az 50.000.000,- Ft további egy összegű, vagy részletekben történő lekötésére.

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy előnyös ajánlat esetén a céltartalékban lévő 50.000.000,- forint további lekötése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

3.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, amennyiben a Pátria Takarékszövetkezet nem tud az önkormányzat számára előnyös ajánlatot tenni, rendkívüli ülés keretében tegyen javaslatot - az állampapírokba történő befektetés lehetőségét is figyelembe véve - az 50.000.000,- Ft 2012. július 27-i lejárati napot követő felhasználására.

 

 

Határidő:             2012. július 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző