Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

136/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a mezőőri járulék megfizetési módjának képviselői módosító javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló rendelettervezet 7. § (4) bekezdésének szövegezését a képviselő-testület „(4) A földhasználó a mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben köteles az Önkormányzat részére megfizetni. Az első részlet befizetési határideje tárgyév június 30. napja, a második részlet befizetési határideje tárgyév november 30. napja.” szövegezéssel jóváhagyta.

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző