Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     137/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

2.        A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodának - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

3.        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2009. július 17.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. július 17.


 

137/2009. (VII.16.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: 7/2009.

 

GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

Alapító Okiratának módosító okirata

 

A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának meg kell küldeni azt a képviselő-testületi döntést, amely a költségvetési szerv alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szól, továbbá a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Óvoda alapító okiratát 2009. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

1.    Az alapító okirat 5./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 5./ pont helyébe a következő szöveg lép :

5.          Illetékességi területe:                                   Gomba község közigazgatási területe

5.          Működési köre:                                Gomba község közigazgatási területe

 

2.    Az alapító okirat 7./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 7./ pont helyébe a következő szöveg lép :

7.                  Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                               közszolgáltató     

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                               önállóan működő

7.                  Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                               közszolgáltató közintézmény

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                               önállóan működő

Pénzügyi-gazdasági feladatait megállapodás alapján Gomba Község Polgármesteri Hivatala látja el.

 

3.    Az alapító okirat 14./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 14./ pont helyébe a következő szöveg lép :

 

14.                                                                                                                           A vagyon feletti rendelkezés joga:    A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat rendelete szerint gyakorolja. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

14.                                                                                                                      A költségvetési szerv vagyona és a

            vagyon feletti rendelkezés joga:         A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyont) az önkormányzat biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat rendelete szerint gyakorolja. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

 

 

 

Gomba, 2009. július 16.

 

 

 

                                               Lehota Vilmos                                   Kósa Erzsébet Anikó

                                               polgármester                                                  jegyző

 

 


 

137/2009. (VII.16.) sz. határozat 2. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: 8/2009.

Alapító okirat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 

1.               A költségvetési szerv

            Neve:                                                 Gólyafészek Óvoda

            Székhelye:                                          2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám

2.              Létrehozásáról rendelkező

          határozat:                                           125/2005. (X.27.) sz képviselő-testületi

                                                                    határozat

 

3.              Jogszabályban meghatározott

közfeladata:                                       Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

4.             Alaptevékenysége:                            

                                                                       801115  Óvodai nevelés

801126  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

/ezen belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az organikus okra visszavezethető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az óvodai nevelési kötelezettség - tárgyi és személyi feltételek hiányában - a mozgás-, látás- és hallássérült gyermekek ellátására nem terjed ki./

805212  Pedagógiai szakszolgálat

                           /ezen belül logopédiai ellátás/

552312  Óvodai intézményi étkeztetés   

5.             Működési köre:                                   Gomba község közigazgatási területe

 

6.             Alapítói jogokkal felruházott

irányító szerv neve:                              Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

székhelye:                                            2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

7.             Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                         közszolgáltató közintézmény

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                          önállóan működő

                                                          Pénzügyi-gazdasági feladatait megállapodás

                                                          alapján Gomba Község Polgármesteri Hivatala látja el.

 

8.                                                                                                                                    Vezetőjének kinevezési rendje:         A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

9.             Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

                                                            Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

                                                            XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi.

                                                            IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

10.         Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

 

11.         Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

 

12.         Az intézmény típusa:                         többcélú intézmény

                                                                    (óvoda, logopédiai intézet)

       Szakágazata:                                           851020

13.    A fenntartó neve és címe:                       A fenntartó neve és címe megegyezik az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv nevével és címével.

14.    A költségvetési szerv vagyona és a

       vagyon feletti rendelkezés joga:             A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyont) az önkormányzat biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat rendelete szerint gyakorolja. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

15.         Székhelye:                                          2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

 

16.         Felvehető maximális

         gyermeklétszám:                                 5 csoportban

                                                                       125 fő.

                                                                       Az Oktatási Hivatal engedélyével a maximális gyermeklétszám + 20 %-kal növelhető legfeljebb 150 főre.    

17.  Az intézmény képviseletére

     jogosult személyek:                              Dr. Zimonyi Károlyné

                                                                  intézményvezető

                                                                  Tóthné Szegedi Judit

                                                                  intézményvezető-helyettes

 

 

Gomba, 2009. július 16.

                   P.H.

Lehota Vilmos

polgármester

 

 

 

Záradék

 

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 július 16-i ülésén a 137/2009. (VII.16.)  számú határozattal fogadta el.

 

Gomba, 2009. július 16.

                   P.H.

 

                                                                                  Kósa Erzsébet Anikó

                                                                                              jegyző