Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     137/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetője által az óvodai létszám túllépésére tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

1.      A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratában meghatározott 125 fős létszám 12 %-os túllépését engedélyezi – az öt csoport közötti arányos megoszlással – a 2012/2013-as nevelési évben.

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző