Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

137/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei őrszolgálat létrehozására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletalkotás elhalasztása mellett felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti rendelettervezet szövegét a földtulajdonosok és földhasználók számára előzetes véleményezés céljából az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Kenyeres-kerti Krónikás soron következő számában tegye közzé.

2.             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a földtulajdonosok, földhasználók részére 2015. augusztus 15-ig a mezei őrszolgálat megszervezésével kapcsolatos fórumot szervezze meg az Agrárgazdasági Kamara segítségével.

3.             A Képviselő-testület egyetért a mezei őrszolgálat két fővel történő létrehozásával, amennyiben a mezőőri járulék fizetési kötelezettség alá vonható termőföldre földhasználói vagy földtulajdonosi támogató nyilatkozat áll az önkormányzat rendelkezésére legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig.

4.             A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos, területileg illetékes rendőri szervvel történő megállapodás tervezetét a 2015. szeptember havi ülésre készítse elő.

 

            Határidő:        2015. június 20.

            Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző