Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     138/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hitelszerződés közbeszerzési eljárásának lefolytatására a TOPIL Bt-vel tervezett megbízási szerződés tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község  fejlesztési célú beruházásainak megvalósítása érdekében történő 200 millió forint összegű hitel felvételét biztosító nyílt közbeszerzési eljárás komplex lebonyolítói, közbeszerzési tanácsadói feladatainak elvégzésére a TOPIL Szolgáltató és Tanácsadó Bt-vel  (2220 Vecsés, Erzsébet utca 21.) a megbízási szerződést a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:             2009. július 17.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző