Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

138/2010. /VII. 28./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásához a határozat 1. sz. melléklete szerint szövegezett konzorciumi együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében - Gomba Község Önkormányzatának képviselőjeként - aláírja.  

 

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

1. sz. melléklet a 138/2010. (VII. 28.) sz. határozathoz

 

KONZORCIUMI  EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS

 

Mely létrejött egyrészről

Név:                                                   Gomba Község Önkormányzata

Cím:                                                   2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Képviseli:                                           Lehota Vilmos polgármester

Kapcsolattartásra kijelölt személy:      Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Telefon:                                              (36 29) 433-927

Telefax:                                              (36 29) 433-894

mint a konzorcium vezetője (továbbiakban Projektgazda)

 

másrészről      

                                  

Név:                                                   Bénye Község Önkormányzata

Cím:                                                   2216 Bénye, Fő út 74.

Képviseli:                                           Racskó Károly polgármester

Kapcsolattartásra kijelölt személy:      Mack Sándor körjegyző

Telefon:                                              (36 29) 433-171

Telefax:                                              (36 29) 433-171

mint az elnyerhető támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, azaz támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Kedvezményezett)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

 

1./       Felek jelen megállapodás aláírásával együttműködésükről állapodnak meg abból a célból, hogy általuk, a KEOP - 1.3.0 kódszámú pályázat keretében, az „Ivóvízminőség-javítása” című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel valósítják meg.

 

2./       Felek a konzorciumi együttműködési megállapodással (továbbiakban: Megállapodás) arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a projekt-adatlapban meghatározott módon közösen megvalósítják.

 

3./       A konzorcium nem jogi személy.

 

4./       Feleket a projekt megvalósítása során a településen 2010. január 1-én nyilvántartott lakosságszám arányában illetik jogok és terhelik kötelezettségek. Felek a megállapodás céljának megvalósítása érdekében a projekt során a településekre irányadó lakosságszámot az alábbiak szerint rögzítik:

Gomba lakosságszáma 2010. január 1-én      3022 fő

Bénye lakosságszáma 2010. január 1-én        1236 fő.

 

5./       A megállapodás aláírása kifejezi az aláírók azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a pályázat pozitív elbírálása esetén a megvalósítás során az aláírásra kerülő támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

 

6./       Jelen konzorcium nevében a Konzorciumvezető által tett nyilatkozatok a konzorcium kedvezményezettjét is jogosítják, illetve kötelezik. A kapcsolattartás felek képviselőin keresztül történik.

 

7./       A konzorcium tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját forrást biztosítják, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének 10 %-át képezik, az alábbi megoszlásban:

 

 

 

A szervezet neve

A hozzájárulás formája és mértéke

Részesedés a konzorcium saját forrás hozzájárulásából (%)

1.

A konzorcium vezetője:

Gomba Község Önkormányzata

EU Önerő Alapra történő pályázat 23.963.649,- Ft összegre

70,97

2.

Kedvezményezett:

Bénye Község Önkormányzata

EU Önerő Alapra történő pályázat

9.802.237.- Ft

29,03

 

Összesen:

33.765.886,- Ft

100

 

8./       A konzorciumból kedvezményezett szabad elhatározása szerint kiválhat, ha a kiválása nem veszélyezteti a pályázatban meghatározott pályázati célok elérését. A kiválás legkorábban, az írásban történő bejelentéstől számított 30 naptári nap elteltével történhet meg. Kiválás esetén azonban a kiváló tag köteles a konzorcium vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni. Kiválás esetén kedvezményezett köteles a – jelen konzorciumi megállapodás keretében – használatába, vagy tulajdonba kapott juttatást, vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul visszaszolgáltatni, illetve átruházni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni.

 

9./       Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt első fordulójában való részvétel céljából megkötött Megállapodás megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az első fordulóban benyújtott előzetes projektjavaslat alapján, a második fordulóba nem nyújtható be a pályázat. Amennyiben az első forduló eredményes volt, úgy felek a Ttv. 16.§-a szerinti, jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

 

10./   Alulírottak nyilatkoznak, hogy a benyújtásra kerülő pályázatot és annak mellékleteit részletesen ismerik, és a jelen konzorciumi megállapodás értelmében, és keretein belül, annak teljesítésére kötelezettséget vállalnak.

Kelt, Gomba, 2010. július 28.                                    Kelt, Bénye, 2010. július 28.

Lehota Vilmos

 

Racskó Károly

polgármester

 

polgármester

Gomba Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető képviseletében

 

Bénye Község Önkormányzata, mint kedvezményezett képviseletében

P.H.

 

P.H

                                                                      

 

Jelen társulási megállapodást Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2010. (VII.26.) sz. határozatával, Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2010. (VII.28.) sz. határozatával hagyta jóvá és választotta meg képviselőjét a település polgármestere személyében.

 

                   Kelt, Gomba, 2010. július 28.                                    Kelt, Bénye, 2010. július 28.

 

 

                                 A konzorciumi együttműködési megállapodást ellenjegyzem:

 

Kósa Erzsébet Anikó

 

Mack Sándor

jegyző

 

körjegyző