Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

138/2015. (V.28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület támogatásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Polgárőr Szövetség által kiírt, „Polgárőr Város”; „Polgárőr Község”; „Fővárosi Polgárőr Kerület” országos pályázat keretében a Gombai Polgárőr Egyesület által benyújtott pályázatot támogatja.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslathoz csatolt támogató nyilatkozatot Gomba Község Önkormányzata képviseletében aláírja.

 

            Határidő:        azonnali

            Felelős:           polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző