Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     139/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 86/2009. (V.14.) számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 86/2009. (V.14.) sz. határozat 1. pontját helyesbíti, s azt jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerinti szövegezéssel fogadta el.

2.      A képviselő-testület a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című kiírására pályázat beadását határozta el az alábbi összefüggő úthálózat felújítására:

Dózsa György utca (a Rákóczi úttól a Fáy András utcáig) – Fáy András utca (végig, a köz kivételével) – József Attila utca (a Rákóczi úttól a Rákóczi útig) – Rákóczi út (a belső út) – Arató házaspár utca (végig) – Kölcsey Ferenc utca – Vár utca (végig). [Hrsz.: 1048, 1009/3, 187, 194, 206, 180/2, 180/3, 224, 227, 278, 297/1, 1049/3]

3.      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a módosítás alapján a benyújtott pályázathoz fűződő szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző