Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

139/2015. (V.28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre utcában lévő, továbbá a Dankó Pista u. 92 hrsz. és 93 hrsz. határán történt pince illetve partfalomlás helyreállítása érdekében szükséges - vis-maior támogatással megvalósuló - építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a „Gomba, víz okozta károk helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben nem a tervezet szerinti időpontban lehetséges az eljárás megindítása, úgy az eljárási cselekmények időpontjait szakértő közreműködésével aktualizálja, majd az eljárást megindítsa.

2.      A „Gomba, víz okozta károk helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indító iratait (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció a Vállalkozási szerződés-tervezettel) az alábbi kivitelezőknek kell megküldeni:

-          GeoTeam Kft (3300 Eger, Kertész u. 146.) iroda@geoteam.hu

-          Geo-Szolg Kft (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) geoszolg@geoszolg.hu

-          Éles út Kft (2890 Tata, Faller J. u. 2.) fuzek.gabor@elesut.hu

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző