Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     13/2009. /II.5./ sz. határozat

 

            Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2009. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az alábbi szervezeti célokat határozza meg:

 

I.     A hatósági munka színvonalának és eredményességének emelése.

 

1. Az ügyintézési határidők pontos betartása

2.  A Ket. szakszerű alkalmazása a törvényi módosításokat követően

 

II.  A községgazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki feladatok színvonalas végrehajtása.

 

3. A tervezett beruházások és felújítások engedélyezési eljárásának gyors és hatékony előkészítése

4. A közfoglalkoztatási terv eredményes végrehajtása, a közfoglalkoztatás szervezése

 

III.        A 2009. évi költségvetési bevételek teljesítésének elősegítése.

 

5. Az adózás elősegítése a bevezetésre került 32/2008. (XII.11.) sz. rendelet alapján

6. Hátralékcsökkentés.

7. A szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítése

 

IV.                      A 2008. évi zárszámadás elkészítése.

 

           8.  A zárszámadás eredményes elkészítése

 

V.      Az Európai Parlamenti képviselő választás törvényes lebonyolítása

 

9.   A választások gördülékeny technikai előkészítése.

10. A választások törvényes lebonyolítása

 

   2.        A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évi egyéni teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon.

 

   3.        A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jegyző 2009. évi egyéni teljesítmény-követelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.

           

 

  Határidő: 2009. február 28.

                        Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

                                      Kósa Erzsébet Anikó jegyző         

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző