Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     13/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező önkormányzati kiemelt célok meghatározására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2010. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az alábbi szervezeti célokat határozza meg:

 

I.     A hatósági munka színvonalának és eredményességének emelése.

 

1. Az ügyintézési határidők pontos betartása

2.  A Ket. szakszerű alkalmazása a törvényi módosításokat követően

 

II.           A községgazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki feladatok színvonalas végrehajtása.

 

3.  A beruházási terv megvalósításának támogatása

4. A közfoglalkoztatási terv eredményes végrehajtása, a közfoglalkoztatás szervezése

 

III.         A 2010. évi költségvetési bevételek teljesítésének elősegítése.

 

5. Tárgyévi helyi adóbevételek beszedése

6. Adóhiány, és adóhátralék csökkentés.

7. Fundamenta-Lakáskassza Zrt projektzárás

 

IV.         A 2009. évi zárszámadás elkészítése.

 

           8.  A zárszámadás eredményes elkészítése

 

  

V.      Országgyűlési és helyhatósági választások törvényes lebonyolítása

 

9.   A választások gördülékeny technikai előkészítése.

10. A választások törvényes lebonyolítása

 

   2.        A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon.

 

   3.        A Képviselő-testület felkréi a polgármestert, hogy a jegyző 2010. évi egyéni teljesítmény-követelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.

           

                        Határidő: 2010. február 28.

                        Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

                                     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző