Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

13/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Község Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (3) bekezdésében előírt megállapodás megkötésére vonatkozó  tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a Gomba Község Önkormányzata és Gomba Község Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő megállapodás jóváhagyását a 2012. április 12-én tervezett ülésén veszi napirendre.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás előkészítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző