Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

13/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet jelzése alapján készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

A Képviselő-testület – a Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet határidő módosító kérelme kapcsán – felkéri a polgármestert, hogy a szövetkezet elnöke részére levélben válaszoljon és felhívja az ügyvezető elnök urat az általa megjelölt határidő maradéktalan betartására.

Határidő:      2014. február 15.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző