Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

13/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testületének megtárgyalta az adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költségvetési kitekintő határozata elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 ivóvízminőség javítást eredményező projekt megvalósításához szükséges - a 2015. évi költségvetésben önerő biztosítása érdekében –többlet-támogatásra benyújtott igény elutasítása esetére - tervezett fejlesztési hitelre tekintettel - a 2015. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Költségvetési kitekintő határozat

 

2015

2016

2017

2018

Bevételek

helyi adóból származó bevételek

78.400

78.400

78.400

78.400

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

220

10.000

10.000

10.000

osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

 

 

 

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

 

 

 

bírság, pótlék és díjbevétel

314

314

314

314

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

 

 

 

Bevételek összesen:

78.934

88.714

88.714

88.714

 

 

 

 

 

Adott évi saját bevétel 50%-a

39.467

44.357

44.357

44.357

 

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2015. előtti ügyletekből származó érték

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás

0

0

0

0

2015. évi ügyletből származó érték:

Hitelfelvétel

19 745

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:

19 745

0

0

0

 

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tőkefizetési kötelezettség

0

6.582

6582

6581

Kamatfizetési kötelezettség

0

987

658

329

Tárgyévi fizetési kötelezettség:

0

7.569

7.240

6.910

 

2)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítse.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző