Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     140/2009. /VII.16./ sz. határozat

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2009. (V.28.) sz. határozat 3. és 4. pontját módosítva azt jelen határozat 2. és 3. pontjában foglaltak szerinti szövegezéssel fogadta el.

2.      A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beruházás összköltségét 42.262.707.- Ft-ban fogadja el, melyhez 22.262.707 Ft saját forrást biztosít a 20.000.000.- Ft-os támogatási igény mellé.

3.      A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott saját forrásból 262.707 Ft önrészt a költségvetésében céltartalékként meghatározott előirányzatból biztosít.

4.      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a módosítás alapján a benyújtott pályázathoz fűződő szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző