Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

140/2010. /VIII. 19./ számú határozat

 

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választási eljárásról szóló  1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a választások során közreműködő helyi választási bizottságok tagjait és póttagjait az alábbi összetétellel választja meg:

 

A helyi választási bizottság tagjai:                      Kalmár Imréné

                                                                       Opovszki Zoltán        

                                                                       Dr. Pénzes János

                                                                      

A helyi választási bizottság póttagjai:                 Dobai Viktorné

                                                                       Tóth Sándorné

                                                                      

2.   A Képviselő-testület felkéri a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a helyi választási bizottság 1. pont szerint megválasztott tagjait és póttagjai a döntésről tájékoztassa és kezdeményezze a bizottság alakuló ülésének megtartását.

 

Határidő: 2010. augusztus 23.

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Kósa Erzsébet Anikó sk.

Gomba, 2010. augusztus 23.