Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     140/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település I. félévi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót és a Gombai Nyárbúcsúztató Napok rendezvénysorozat programtervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Gombai Nyárbúcsúztató Napok rendezvénysorozat költségkeretét az önkormányzat 2012. évi költségvetése eredeti előirányzata terhére bruttó 1.200 e Ft-ban hagyja jóvá.

2.                   

 

Határidő:             értelemszerűen 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző