Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

140/2015. (V.28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tolvai Melánia aerobik tábor szervezésére vonatkozó beadványát és az alábbi határozatot hozta:

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolvai Melániával az aerobik tábor szervezésére vonatkozóan együttműködési megállapodást kössön.

Határidő: 2015. június 20.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző