Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 1-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 1-én megtartott rendkívüli ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     141/2009. /IX.01./ sz. határozat

 

 

1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a „200 M HUF összegű hitel felvétele Gomba Község fejlesztési célú beruházásainak megvalósítása érdekében a MFB „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében” (KÉ-15453/2009) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján az eljárás eredménytelen.

2.  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakértővel a 200 M Ft fejlesztési célú hitel felvétele érdekében - a Kbt. 252. § (1) bek. a) pontja alapján - készíttessen el egy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló ajánlattételi felhívást és dokumentációt, melyben a tervezetben szereplő 3 pénzintézet mellett a képviselő-testület kérje fel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-t és a Raiffeisen Bankot is.

4.  A képviselő-testület a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás szakértői díjára 300 ezer forint + ÁFA összeget biztosít a közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló előirányzat terhére.

           

 

Határidő:    értelemszerű

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző