Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

141/2010. /VIII. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázat I. fordulójában vállalt saját forrás biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján elkészült pályázat I. fordulójában vállalt saját forrás összegére az EU Önerő Alaphoz pályázatot nyújt be.  

 

2.    A Képviselő-testület - amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból - az I. fordulójában szükséges 2,400.000,- Ft önerőt saját forrásból biztosítani fogja.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Kósa Erzsébet Anikó sk.

Gomba, 2010. augusztus 23.