Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     141/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fotópályázatra kiírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete alapján kiírja az önkormányzati fotópályázatot.

2.      A Képviselő-testület a pályázat 2012. évi díjazásához szükséges 63 ezer forintot az általános tartalék terhére biztosítja.

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat közzétételére a községi honlapon.

 

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

 

1. melléklet a 141/2012. (VI.28.) határozathoz

Fotópályázat

 

Gomba Község Önkormányzata pályázatot hirdet fényképek készítésére és beküldésére. A település múltja, jelene és jövője szempontjából fontos felvételeket várunk, hogy a megismeréshez szükséges és elegendő képi dokumentum-mennyiség álljon rendelkezésre a – néha csak a világháló oldalain – Gombára látogatók számára, ugyanakkor okulásul szolgálhasson a gombaiaknak.

 

A beküldendő fotókat három kategóriában várjuk a foto@gomba.hu levelezési címre:

Miért szeretem Gombát? Nehéz ezt képekben elmondani, de én megmutatom…

Kedvenc helyem, pillanatom megkapó bemutatása másoknak is vonzóvá teheti Gombát. Számos esemény, jelenség, növény, épület vagy látkép alkalmas arra, hogy csalogató ajánlása legyen településünknek, csak el kell kapni azt a pillanatot, amikor ez a legkifejezőbben érvényesül.

Saját készítésű fotókat várunk a fénykép címének megjelölésével.

Akad még, amire nem lehetünk büszkék, de pellengérre állítva kínossá tehetjük…

Számos kedves dolog mellett – sajnos – be lehet mutatni azt a lelketlen hozzáállást, amelytől szívesen megkímélnénk mindenkit. Ha ilyet tapasztal az ember, akkor már nem meri szóvá tenni, de egy nyilvánosan is közzé tehető fénykép segíthet a jelenség visszaszorításában, mert amivel sokan nem értünk egyet, azt együtt meg tudjuk állítani.

Saját készítésű fotókat várunk a fénykép címének megjelölésével.

Észre sem vesszük, ahogyan átalakul körülöttünk a világ…

Folyamatosan változó életünk és környezetünk állomásait örökíthetjük meg, amelyek összehasonlításával még szembetűnőbbek a mellékesnek hitt kedvező, vagy káros folyamatok. Hétköznapi nyelven: csak a változás állandó! Mutassuk be, mi változik körülöttünk!

Összehasonlítható két fotó beküldését várjuk, amelyből legalább az egyik saját készítésű. Amennyiben az összehasonlításhoz más által készített képet használ a beküldő, úgy annak eredetét meg kell jelölni (még a családon belüli készítést is).

 

A beküldött fotóról ki kell derülni, hogy az Gomba község területén készült. A fénykép nem lehet sértő vagy átalakított, a valóságot kell ábrázolnia.

A fényképek beküldőinek azonosíthatósága a pályázati részvétel feltétele. A pályamunkák beküldésével a pályázó hozzájárul a nyilvános közléshez.

A pályaművek beküldése folyamatos, értékelésükre minden félév utolsó hónapjában kerül sor. Kategóriánként a legjobbnak értékelt fényképek készítői 10.000,- forint nyereményben részesülnek. Minden fénykép csak egy időszakban kerül értékelésre. Ha az adott kategóriában a félév folyamán nem érkezett értékelhető pályamű, úgy abban a kategóriában nem hirdetnek nyertest.

 

Legyen részese településünk képes történetíró csapatának!