Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 1-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 1-én megtartott rendkívüli ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     142/2009. /IX.01./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kalmár Attila által benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a kérelemben foglaltakkal egyetértve utasítja a polgármestert, hogy a Kalmár Attila részére a 2006. szeptember 15-én - a rendezési terv módosítása kapcsán befizetett - 720.000.- Ft-ot haladéktalanul fizesse vissza.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző