Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     142/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete szerinti egységes szövegezéssel módosítja és hagyja jóvá.

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szabályzat közzétételéről intézkedjen.

 

 

Határidő: 2012. július 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

142/2012. (VI.28.) sz. határozat melléklete

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának

 

Közbeszerzési Szabályzata

  

Gomba

 

2012. április 13.

 

 

 

 

 

A szabályzatot Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a 75/2012. (IV.12.) sz. határozatával fogadta el,

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

a 142/2012. (VI. 28.) határozatával módosította.

 

Gomba, 2012. június 28.

 

Lehota Vilmos

 polgármester
 

Gomba Község Önkormányzatának

Közbeszerzési Szabályzata

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdése az ajánlatkérők számára kötelezővé teszi a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzési és felelősségi rendjének, az eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körének és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjének szabályozását.

 

E kötelezettségének eleget téve Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 

     I.               A Szabályzat hatálya

 

1.              A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartoznak Gomba Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséből fedezett, illetve részben abból megvalósuló, uniós értékhatárt elérő értékű, valamint az uniós értékhatárt el nem érő értékű és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárások.

 

2.              A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közbeszerzés Kbt. szerinti, valamennyi tárgyára, azaz árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncesszióra és tervpályázatra, amelyeknek becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat.

 

3.              A Szabályzat az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által, saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárásokra terjed ki.

 

4.              A Szabályzat hatálya nem terjed ki az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, kivéve, ha az adott közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az érintett költségvetési szerv vezetője úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást a Szabályzat előírásai szerint folytatja le. Az erről szóló döntést írásba kell foglalni, a döntés a Képviselő-testület jóváhagyásával együtt érvényes.

 

 

  II.               A közbeszerzési igények tervezése

 

5.              Az önkormányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről a polgármester az adott költségvetési év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni.  A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.

 

6.              A tervben nem szereplő közbeszerzésekre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merül fel. Ilyen esetekben a tervet módosítani kell, indokolva annak szükségességét.

 

 

 

 

 

 

III.               Munkacsoport

 

7.              Az Önkormányzat által saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzéseket a Munkacsoport bonyolítja le.

 

8.              A Munkacsoport tagjai:

a)                  beruházási előadó,

b)                 gazdálkodási előadó,

c)                  közbeszerzési tanácsadó.

 

9.              A polgármester a közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési tanácsadót bíz meg. A közbeszerzési tanácsadó az aktuális közbeszerzési eljárás lebonyolításában megbízási szerződés alapján vesz részt. A megbízási szerződést az önkormányzat nevében a polgármester - a jegyző ellenjegyzése mellett - írja alá.

 

10.          A beruházási előadó

a)                  szervezi a Munkacsoport munkáját,

b)                  adatot szolgáltat a közbeszerzési tanácsadó részére az ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívások, hirdetmények tervezetének előkészítéséhez,

c)                  lefolytatja és dokumentálja a bontási eljárást (bontási jegyzőkönyv), a bontási jegyzőkönyvet az ajánlattevők számára a Kbt. szerinti határidőn belül megküldi; tárgyalás tartása esetén előkészíti a tárgyalást, dokumentálja azt (tárgyalási jegyzőkönyv), a tárgyalási jegyzőkönyvet az ajánlattevők számára a Kbt. szerinti határidőn belül megküldi;

d)                 előkészíti a szükséges hiánypótlásra, felvilágosítás-kérésre, indokoláskérésre, további tájékoztatás-kérésre vonatkozó dokumentumokat,

e)                  a közbeszerzési tanácsadó javaslatára - a polgármester jóváhagyásával - határidőben megküldi az ajánlattevőknek a szükséges hiánypótlást, felvilágosítás-kérést, indokoláskérést, további tájékoztatás kérését,

f)    [1]

g)                  a bírálatot és értékelést megalapozó szakvéleményt[2] előterjeszti a Bíráló Bizottság részére,

h)   [3]     gondoskodik az írásbeli összegezés ajánlattevőknek történő megküldéséről

            faxon, vagy elektronikus úton,

 

11.          A gazdálkodási előadó:

 

a)                  pénzügyi vonatkozásban segíti a Munkacsoport közbeszerzéssel kapcsolatos feladatának ellátását;

b)                  pénzügyi szempontból véleményezi a felhívások tervezetét;

c)                  pénzügyi szempontból véleményezi a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés tervezetét;

d)                  pénzügyi-szakmai segítséget nyújt az ajánlatok bírálatához és értékeléséhez;

e)                  a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok honlapon történő közzététele céljából szükséges adatokat biztosítja rendelkezésre bocsátja;

f)                   a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről szóló bizonylat másolatát, a szerződés pénzügyi teljesítését követően a teljesítést igazoló átutalási bizonylat, kivonat másolatát átadja a beruházási előadó részére;

 

12.          A közbeszerzési tanácsadó - a feladat ellátására kötött megbízási szerződésben rögzítettek szerint -

a)                  gondoskodik az ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívás megküldéséről, a hirdetmények Kbt. szerinti határidőben történő megjelentetéséről és a műszaki dokumentáció rendelkezésre állásáról,

b)                  gondoskodik  a kiegészítő tájékoztatások határidőben történő megadásáról,

c)                  megvizsgálja, hogy a beérkezett ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

d)                 előkészíti a benyújtott ajánlatok bírálatát és értékelését, a bírálatot és értékelést megalapozó szakvéleményt, majd elkészíti az írásbeli[4] összegezést,

e)                  gondoskodik az eljárás eredményéről szóló Kbt. szerinti tájékoztató határidőben történő megjelentetéséről.

 

 

IV.               A Közbeszerzési Bíráló Bizottság

 

13.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai:

a)                  Gomba Község Önkormányzatának megbízott jogi képviselője;

b)                  a közbeszerzés tárgyával érintett költségvetési szerv vezetője;

c)                  a beruházási előadó

d)                 Gomba Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának külső tagja,

e)                  a jegyző által megbízott gazdálkodási előadó

f)                   közbeszerzési tanácsadó.

 

14.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke Gomba Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának külső tagja.

 

15.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság munkájában – az összeférhetetlenségi szabályok betartásával – tanácskozási joggal a polgármester, az alpolgármester, illetve a jegyző vehet részt.

 

16.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjaival szembeni összeférhetetlenség fennállása esetén a polgármester eseti jelleggel ad felhatalmazást a Közbeszerzési Bírálóbizottsági tagságra.

 

17.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseit az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal írásban, sürgős esetben telefonon az elnök hívja össze és vezeti. A Közbeszerzési Bírálóbizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van.

 

18.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság minden tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

19.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság a közbeszerzési tanácsadó által elkészített bírálat és szakvélemény[5] figyelembe vételével értékeli és bírálja el az ajánlatokat.

 

20.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési[6] javaslatot tesz a Képviselő-testület felé.

 

21.     [7]Dönt a közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről, megállapítja azok érvényességét vagy érvénytelenségét, megállapítja a kizárandó ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket.

 

22.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. [8]

 

23.          A Közbeszerzési Bírálóbizottság adminisztrációs feladatainak ellátásáról a beruházási előadó gondoskodik.

 

24.        [9]A Közbeszerzési Bírálóbizottságnak legalább 3 tagúnak kell lennie, s minden esetben biztosítani kell a bizottságban a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek részvételét. A bizottság az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő- testület részére.

 

 

  V.               Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

25.          A Képviselő-testület

a)                jóváhagyja az éves összesített közbeszerzési tervet;

b)               dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról;

c)      [10] szükség esetén felülvizsgálja a Közbeszerzési Bírálóbizottság által hozott döntéseket (így különösen az érvényesség/érvénytelenség megállapítását, ajánlattevő/részvételre jelentkező kizárását), s módosítja azokat, ha a módosítás a Képviselő-testület álláspontja szerint a vélelmezett jogszabálysértést orvosolja,

d)               dönt a közbeszerzési eljárások, eredményéről, meghatározza a nyertes – adott esetben a második helyezett – ajánlattevőt;

e)                a Kbt. fennálló körülmények esetén kimondja az eljárás eredménytelenségét, továbbá kimondja az eljárás megismételt lefolytatásának szükségességét vagy szükségtelenségét;

 

 

VI.               Törvényesség és belső ellenőrzés

 

26.          A közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője az eljárásban köteles betartani a jogszabályok – különösen a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok – alapelveit és tételes rendelkezéseit.

 

27.          Ha a közbeszerzési eljárás valamely résztvevője úgy ítéli meg, vagy hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy valószínűsíthető a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok alapelveinek, tételes szabályainak a megsértése, vagy ennek veszélye fennáll, köteles ezt írásban, haladéktalanul a jegyző felé jelezni. Az értesítés elmaradásából származó következményekért teljes körűen felel.

 

28.          A jegyző az írásbeli értesítés kézhezvételét követően azonnal köteles az ügyben a valószínűsített jogsértés kivizsgálását megkezdeni, továbbá köteles erről írásban, haladéktalanul értesíteni a polgármestert, illetve a közbeszerzési tanácsadót.

 

29.          A jegyző feladata a közbeszerzési eljárás törvényességének teljes körű felügyelete – az eljárás előkészítése, lefolytatása és lezárása során. A jegyző ezen felügyeleti jogkörében eljárva a közbeszerzési eljárás bármely résztvevőjét – a közbeszerzési eljárással összefüggésben – meghallgathatja, tőle az eljárással összefüggő kérdésben nyilatkozatot kérhet. A közbeszerzési eljárás résztvevője a személyes meghallgatáson való részvételt, illetve a nyilatkozat megadását írásban megtagadhatja.

 

30.          A közbeszerzési eljárás résztvevője a jegyző által tartott meghallgatáson – előre egyeztetett időpontban – személyesen részt vesz, illetve a kért nyilatkozatot a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül megadja, amennyiben a meghallgatáson való részvételt vagy a nyilatkozat megadását nem tagadta meg.

 A személyes meghallgatáson a jegyzőn és a meghallgatott személyen kívül a Képviselő-testület legalább 2 tagja jelen van. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyv készül, mely érvényességéhez valamennyi jelenlévő személy aláírása szükséges.

 

31.          A jegyző jogosult a közbeszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett valamennyi iratba betekinteni, azokról másolatot kérni.

 

32.          A jegyző jelen pontban írt feladatait összeférhetetlensége vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott, vele azonos képesítési követelményekkel rendelkező köztisztviselő látja el. Amennyiben a jegyzővel vagy az általa megbízott köztisztviselővel szemben is összeférhetetlenség, akadályoztatás merül fel, a jelen pontban írt feladatokat a polgármester által kijelölt – lehetőleg jogi vagy államigazgatási végzettséggel rendelkező személy – látja el. Saját ügyének vizsgálatában a közbeszerzési eljárás résztvevője nem járhat el.

 

33.          A Szabályzat alkalmazása során a „közbeszerzési eljárás résztvevője” alatt minden, az ajánlatkérő által az eljárásba bevont szervezet, személy értendő. Ilyennek minősül különösen a polgármester, a jegyző, a Képviselő-testület és tagja, a közbeszerzési eljárásban részt vevő bizottságok és tagjai, az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a polgármesteri hivatal eljárásban részt vevő köztisztviselői.

 

 

VII.               Technikai szabályok

 

34.          Az ajánlatokat legalább 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell kérni az ajánlattevőktől. A beérkezett ajánlati példányokból 1 (eredeti) példányt a Munkacsoport, a 1 másolati példányt a jegyző kap és őrzi meg, 1 másolati példányt kap a közbeszerzési tanácsadó.

 

35.          Amennyiben az ajánlatot személyesen nyújtják be, az átvételről átvételi elismervényt kell adni.

 

36.          A bontáson részt vehet:

a)                  a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke,

b)                  a polgármester,

c)                  a jegyző,

d)                 a közbeszerzési tanácsadó,

e)         [11]illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak.

 

37.          Az elfogadott ajánlatok alapján a szerződések megkötésére a Törvény, illetve az önkormányzati kötelezettségvállalásra vonatkozó jogszabályok alapján kerül sor, lehetőleg a felhívásban megjelölt, tervezett időpontban.

 

38.          Az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja a fedezetet a közbeszerzéssel kapcsolatos kiadásokra. A közbeszerzési eljárás során a dokumentációért ellenértéket kell fizetni, melyet az ajánlattevőnek az Önkormányzat folyószámlájára történő utalással kell teljesíteni.

 

 

VIII.               A közbeszerzés becsült értékének meghatározása

 

39.          A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 12 – 18. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét.

 

40.          A közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Kbt. ide vonatkozó előírásaira. Minden esetben vizsgálni kell, hogy alkalmazandók-e az egybeszámítási szabályok. A Munkacsoport az egybeszámítási szabályok vizsgálatakor köteles teljes körűen áttekinteni – amennyiben az adott évre már rendelkezésre áll – az Önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét.

 

41.          A becsült érték pontos meghatározása érdekében a Munkacsoport építési beruházás esetén elsősorban a tervezői költségbecslést (a tervező által elkészített árazott költségvetési kiírást) veszi figyelembe, egyéb közbeszerzési tárgy esetén – szükség szerint – piackutatást végez. A piackutatás elsődleges módja a Világhálón (World Wide Web) keresztül történő információszerzés, illetve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – katalógusok tanulmányozása. Különösen bonyolult konstrukcióban megvalósuló közbeszerzés esetén (pl. koncessziónál, tervpályázatnál a Munkacsoport a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértőt vesz igénybe a becsült érték meghatározásánál. A jelen pont szerint elvégzett, a becsült érték pontos meghatározását elősegítő cselekményeket minden esetben papíralapon dokumentálni kell, a dokumentáció a közbeszerzési ügyirat részét képezi.

 

 

IX.               Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

 

42.          A hivatalos közbeszerzési tanácsadó olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet, aki, amely a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja.

 

 

  X.               A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje

 

 

43.          A beruházási előadó a Kbt. 34-35. §-ainak megfelelően, minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, vagy – a törvényi feltételek fennállása esetén – elektronikusan köteles dokumentálni.

 

44.          A közbeszerzési eljárások során készült valamennyi irat dokumentálása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.

 

45.          A közbeszerzési ügyirat kötelező tartalma:

a)                  összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,

b)                  a Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseiről készült jegyzőkönyv(ek),

c)                  Képviselő-testületi határozat az eljárás megindításáról,

d)                 felhívás hatályos jogszabály szerint,

e)                  ajánlattételi dokumentáció,

f)                   amennyiben hirdetmény feladása kötelező, a feladást igazoló levél,

g)                  nem hirdetményes közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást kiküldő kísérő levél és az átvételt igazoló tértivevény

h)                  ajánlattevői kiegészítő tájékoztatás-kérések, az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatás,

i)                    ajánlatok,

j)                    átvételi elismervény az ajánlatok átvételéről,

k)                  jegyzőkönyv az ajánlatok bontásáról,

l)                    bontási jegyzőkönyvet kiküldő kísérő levél,

m)                tárgyalás tartása esetén a tárgyalási jegyzőkönyv,

n)                  amennyiben szükséges: hiánypótlási felhívás, felvilágosítás-kérés, indokoláskérés, további tájékoztatás-kérés,

o)                  jegyzőkönyv a hiánypótlásról, hiánypótlási dokumentumok, ajánlattevői felvilágosítás, indokolás, további tájékoztatás,

p)                  jegyzőkönyv a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntés-előkészítő üléséről,

q)                  Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye,

r)                   egyéni bírálati lapok,

s)                   a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvkivonata az ajánlatok érvényességéről és az eljárás eredményéről,

t)                   írásbeli összegezés a részvételi szakasz, illetve az eljárás eredményéről a hatályos jogszabály szerint,

u)                  kísérő levél az összegezés megküldéséről,

v)                  tájékoztató a részvételi szakasz, illetve az eljárás eredményéről a hatályos jogszabály szerint,

w)                szerződés,

x)                  a jogorvoslati eljárásban keletkezett valamennyi irat,

y)                  tájékoztató a szerződés teljesítéséről (módosításáról, részteljesítéséről) a hatályos jogszabály szerint,

 

 

XI.               Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi köre

 

46.          A beruházási előadó felelős az éves összesített közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés Kbt.-ben foglalt határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért, az eljárás adminisztrálásáért, az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért.

 

47.          A jegyző felelős az eljárások szabályszerűségéért, valamint az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat írásbeli összegzés tartalma szerinti szerződéskötésért.

 

48.          Közbeszerzési Bírálóbizottság felelős a döntést előkészítő szakvéleményért.

 

49.          A döntést hozó személy vagy szervezet a felelős az eljárás során hozott döntésekért, beleértve az eljárást lezáró döntést is.

 

50.          Amennyiben hivatalos közbeszerzési tanácsadó működik közre, az önkormányzat felé teljes polgári jogi felelősséggel tartozik, amennyiben javaslatának megfelelően jártak el.

 

 

XII.               Megismerési záradék

 

51.          Jelen Szabályzatot a Közbeszerzési Bírálóbizottság minden tagjával, a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, a jegyzővel, a beruházási előadóval, a gazdálkodási előadóval meg kell ismertetni és a megismerését aláírásukkal igazoltatni kell.

 

XIII.               Hatálybalépés

 

Ezen Szabályzat 2012. április 13-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

 

Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (III.26.) sz. számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti.

 

 

Gomba, 2012. április 12.                         

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                                         Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                   polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Záradék:

 

 

A közbeszerzési szabályzatot Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2012. (VI. 28.) sz. határozatával módosította és egészítette ki a fenti egységes szerkezetű szövegezés szerint.

 

 

Gomba, 2012. június 28.

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos                                               Kósa Erzsébet Anikó

                                   polgármester                                                              jegyző

 

 

 


 

[1] a „az eredményhirdetésen ismerteti és átadja az írásbeli összegezést a jelenlevő ajánlattevőknek, gondoskodik az írásbeli összegezésnek az eredményhirdetésen részt nem vevő a ajánlattevő részére a Kbt. szerinti megküldéséről, „ szövegrész került törlésre

[2] Az „összegzést” szövegrész helyett a „szakvéleményt” szövegrész került jóváhagyásra

[3] elfogadása és szabályzatba történő beépítése a 142/2012 (VI. 28.) határozattal

[4] A „szakvéleményt, majd elkészíti az írásbeli” szövegrész a 142/2012. (VI. 28.) határozattal került beiktatásra.

[5] Az „összegzés” szövegrész helyébe a „szakvélemény” szövegrész került beiktatásra a 142/2012. (VI. 28.) határozattal.

[6] Az „írásbeli szakvéleményt és döntési” szövegrész a 142/2012. (VI. 28.) határozattal került beiktatásra.

[7] A 21. pont a 142/2012. (VI. 28.) határozattal került elfogadásra.

[8] Az „amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.” szövegrész a 142/2012. (VI. 28.) határozattal került elfogadásra.

[9] A 24. pont a 142/2012. (VI. 28.) határozattal került elfogadásra.

[10] A c) pont szövegezését a „a Közbeszerzési Bírálóbizottság által elkészített írásbeli szakvélemény és döntési javaslat alapján dönt a közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatokról, megállapítja azok érvényességét vagy érvénytelenségét;” szövegrész helyett a képviselő-testület a 142/2012. (VI. 28.) határozattal fogadta el.

[11] Az „illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak.” szövegrész a 142/2012. (VI. 28.) sz. határozattal került elfogadásra.