Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

           

142/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

           

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az anyakönyvi rendelettervezethez érkezett módosító javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat rendeletének normaszövege térjen ki arra, hogy kinek a feladata a külső helyszín berendezése, ott a technikai feltételek biztosítása.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző