Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

143/2010. /VIII. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kenyeres-kertben megépítésre kerülő sportpálya beruházási költségeinek fedezetére vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenyeres- kertben megépítésre kerülő labdarugó pálya költségeinek fedezeteként jelöli meg

a)        a pályaépítésre a 127/2010. (VI.24.) sz. határozat végrehajtását követően céltartalékban maradó 1.212 e Ft-ot,

b)        az önkormányzati szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételből 673 e Ft-ot,

c)        a költségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen tervezett 2,6 millió forint céltartalék terhére 958 e F-ot.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában rögzítetteknek megfelelően a soron következő előirányzat módosítás alkalmával a kiemelt előirányzatok átcsoportosításáról gondoskodjon.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban biztosított fedezet terhére a labdarugó pálya létesítéséhez szükséges alapanyagokat és kivitelezési munkákat megrendelje.

 

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Kósa Erzsébet Anikó sk.

Gomba, 2010. augusztus 23.