Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     143/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA tárgyú építési beruházáshoz az általános tartalék terhére pótelőirányzatként biztosít 433.292.- Ft + ÁFA összeget.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a kiemelt előirányzatok módosításairól gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző