Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     144/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének együttműködési javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével aláírja az együttműködési megállapodást

2.      A képviselő-testület a megállapodásban vállalt kötelezettségekre 21.000 Ft előirányzatot biztosít a 2009. költségvetési évben, és a következő évek költségvetési tervezetében is fedezetet biztosít a megállapodásban vállalt támogatásra.

 

Határidő:       értelemszerűen

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző