Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

144/2010. /VIII. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - megismerve a Kavics Beton Kft járdaépítéshez szükséges építőanyagokra érkezett árajánlatát - megtárgyalta a Deési Pál utcai járdaépítésre és a Gombai úti forgalomcsillapító küszöbök meglévő járdával történő összekötésére vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

1.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kavics Beton Kft-től megrendelje a szükséges építőanyagokat az árajánlatban meghatározott nettó 479.700,- Ft + ÁFA értéken.

 

2.  A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott építőanyagok bruttó 600 ezer forintos értékén túl az általános tartalék terhére biztosítja a szállításhoz szükséges raklap költségének és a szállításnak a fedezetét is.

 

 

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Kósa Erzsébet Anikó sk.

Gomba, 2010. augusztus 23.